Algemeen:

Op alle reserveringen en diensten van Kijk Nou Es en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website.  

Reserveringen:

Reserveren voor een echo kan telefonisch, via de mail of via de website. Na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt. 

Wijzigen of verplaatsen van de echo afspraak door de cliënt dient binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak plaats te vinden (zie voorwaarden bij annulering). Kijk Nou Es is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld ziekte van de echoscopiste, noodweer, of logistieke redenen. 

Annulering:

Annulering door de cliënt dient minimaal 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de afspraak plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren worden de kosten van de afgesproken echo in rekening gebracht.

Indien de cliënte te laat op de afspraak verschijnt, heeft Kijk Nou es het recht om de afspraak te verplaatsen en/of de tijdsduur van de pretecho evenredig aan de te laat verschenen minuten in te korten. Wanneer er door onmacht een situatie ontstaat waardoor de cliënte te laat op de gemaakte afspraak dreigt te komen, dient de cliënte zo snel mogelijk contact op te nemen met Kijk Nou Es.

In geval van overmacht (technisch storing enz.) zal er zo spoedig mogelijk contact met cliënt gemaakt worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.

Betaling:

Na afloop van het consult zal er contant, per pin of met een kadobon worden afgerekend. Indien van toepassing wordt de korting verrekend, deze kunnen alleen verrekend worden ten tijde van de afspraak.

Aansprakelijkheid:

Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Mocht de echoscopist het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopist zich het recht voor de cliënte en de behandeld arts/verloskundige in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, dan zal de cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de echo. Kijk nou es en/of onze echoscopist kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446BW. 

Omdat het uiteindelijke resultaat van de pretecho, zeker in geval van driedimensionale echoscopie, onder meer afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de ongeborene, kunnen er dienaangaande geen garanties worden gegeven.

Kijk Nou Es verplicht zich om binnen de tijdslimiet van het gekozen echoconsult, haar uiterste best te doen om een bevredigend resultaat te verkrijgen zulks ter beoordeling van onze echoscopisten.

Het bepalen van het geslacht kan nooit met 100 procent zekerheid gegeven worden. Kijk Nou Es is niet aansprakelijk voor foutieve beoordeling van het geslacht. Er kunnen geen restituties van gelden plaatsvinden.

AUTEURSRECHT

Kijk Nou Es heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotie doeleinden, tenzij de cliënte nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen. Kijk nou es zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken.

Scroll naar top